GR

Νομικές πληροφορίες

Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα tooway.gr, η οποία δημοσιεύεται από την EUTELSAT SA Company name Eutelsat S.A. Limited με κεφάλαιο ύψους: 65.8 55.5 37,280 ευρώ RCS Paris : 422 551 176 Κεντρικά της εταιρείας στο Παρίσι: 70 rue Balard, 75015 Παρίσι, Γαλλία Συντάκτης της ιστοσελίδας : Vanessa O’Connor, με το ρόλο της Διευθύντριας Επαφών Θεσμικής Επικοινωνίας: (+33) 1 53 98 47 47 Ιδιοκτήτης IDWEB ZAC port sec nord, 18000 Bourges – Τηλ.: 02 48 02 06 36  Ο συντάκτης δεσμεύεται να τηρεί τους νόμους που αφορούν τον εντοπισμό θέσης και τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας.

Η EUTELSAT  SA εφιστά την προσοχή των χρηστών της στα παρακάτω σημεία:

1 – Πρόσβαση στην ιστοσελίδα .
Ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας διαθέτει την ικανότητα και τα μέσα που απαιτούνται για την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η πράξη καταχρηστικής πρόσβασης ή παραμονής σε ένα πληροφοριακό σύστημα με σκοπό την παρεμπόδιση ή την αλλοίωση της λειτουργίας του εν λόγω συστήματος, την εισαγωγή ή τη με δόλο τροποποίηση των δεδομένων σε ένα πληροφοριακό σύστημα συνιστά παράπτωμα για το οποίο μπορεί να ζητηθεί έννομη προστασία με ενδεχόμενες ποινικές κυρώσεις.
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα Tooway.gr παρέχεται δωρεάν. Η χρέωση της πρόσβασης και της χρήσης του δικτύου τηλεπικοινωνιών επιβαρύνει τον πελάτη, σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται από τους πάροχους πρόσβασης και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας.
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα εκ μέρους του χρήστη συνεπάγεται απαραιτήτως την αποδοχή από το χρήστη, χωρίς επιφυλάξεις, των γενικών όρων που
ισχύουν την ημέρα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας.

2-  Πνευματική ιδιοκτησία
Η Eutelsat SA είναι ο ιδιοκτήτης ή κατεστημένος φορέας εκμετάλλευσης όλων των μερών από τα οποία αποτελείται η παρούσα ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, των ιδεών, των γραφικών, των φωτογραφιών και των ήχων. Κάθε είδους αναπαραγωγή, παράσταση, διανομή ή αναδιανομή του συνόλου ή μέρους των περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς ρητή και πρότερη έγκριση από την Eutelsat S.A.απαγορεύεται και συνιστά αναγνωρισμένη απάτη σύμφωνα με τα άρθρα L235-2 του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.  Το ίδιο ισχύει και για τις βάσεις δεδομένων στην παρούσα ιστοσελίδα, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις σχετικά με την νομική προστασία των βάσεων δεδομένων. Τα εμπορικά σήματα του συντάκτη της ιστοσελίδας Tooway.gr και των συνεργατών του, καθώς και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα συνιστούν εμπορικά σήματα.  Κατά συνέπεια, η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους των εν λόγω εμπορικών σημάτων ή λογότυπων από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή έγκριση του συντάκτη απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο L713-2 του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται κάθε είδους εξαγωγή και / ή επαναχρησιμοποίηση, ακόμη και μη ουσιαστική, των περιεχομένων της ιστοσελίδας Tooway.fr. Η εν λόγω πρακτική, ακόμη κι αν είναι αυτοματοποιημένη (ρομπότ, shop bot, κ.λπ…) συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των δημιουργών των βάσεων δεδομένων. Η εν λόγω επίθεση αποδεικνύεται από την ανάκτηση της διεύθυνσης IP των ατόμων που παραβιάζουν την απαγόρευση εξαγωγής και/ή επαναχρησιμοποίησης.N19

3 – Ευθύνη
Η Eutelsat  S.A. επιφυλάσσεται του δικαιώματος διόρθωσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση των περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας. Αντιθέτως, η Eutelsat S.A. αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση καθυστέρησης, σφάλματος ή παράλειψης να συμπεριλάβει τις παρούσες σελίδες ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ή μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. Η Eutelsat S.A. δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για κάθε απόφαση που ελήφθη βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα ή τη χρήση που διενήργησε κάποιο τρίτο μέρος. Κάθε άτομο που επιθυμεί να επωφεληθεί από μία ή περισσότερες υπηρεσίες και/ή ένα από τα πολλά προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα καλείται να επικοινωνήσει με την Eutelsat S.A. για να προβεί σε ερωτήματα σχετικά με τους συμβατικούς όρους και τις τιμές που ισχύουν για το (τα) εν λόγω προϊόν (προϊόντα) και υπηρεσία (υπηρεσίες).
Η συλλογή προσβάσιμων πληροφοριών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται όπως είναι. Η Eutelsat S.A. δεν εγγυάται, ρητά ή έμμεσα, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που αφορά τη χρήση αυτών των πληροφοριών.
Η πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να αποτελούν σκοπό περιορισμών αναφορικά με ορισμένα άτομα ή σε συγκεκριμένες χώρες. Κανένα από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες δεν παρέχονται από την Eutelsat S.A. σε κάποιο άτομο, αν ο νόμος της χώρας προέλευσής τους ή οποιοσδήποτε άλλος εμπλεκόμενος φορέας το απαγορεύει. Ωστόσο, αποτελεί ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου ατόμου να έχει επαληθεύσει πριν από τη συνήθη συμβουλή ότι η νομική και πραγματική κατάστασή του του επιτρέπει να γίνει συνδρομητής των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

4- Τεχνικές βλάβες :
Η Eutelsat S.A. δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για πράγματα πέρα από τον έλεγχό της και τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από το τεχνικό περιβάλλον του χρήστη και των υπολογιστών του, το λογισμικό, τον εξοπλισμό δικτύου και οποιοδήποτε άλλο υλικό χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας και/ή των πληροφοριών.

5- Σύνδεσμοι υπερκειμένου :
η ιστοσελίδα Tooway.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για συνδέσμους υπερκειμένου που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες που δεν δημοσιεύονται από την Eutelsat S.A. Κατά συνέπεια η τελευταία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης του διαδικτύου.
Η δημιουργία συνδέσμων υπερκειμένου στην ιστοσελίδα Tooway.gr πρέπει να γίνεται κατόπιν πρότερης έγκρισης του συντάκτη.

6 – Cookies:
ο χρήστης γνωρίζει ότι κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στην ιστοσελίδα, μπορεί να εγκατασταθεί αυτόματα ένα cookie, το οποίο αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη ή στο σκληρό δίσκο. Τα cookies δεν ταυτοποιούν το χρήστη, αλλά καταγράφουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με την περιήγησή του στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν ότι έχουν ενημερωθεί για την εν λόγω πρακτική και εξουσιοδοτούν την Eutelsat S.A. να τα χρησιμοποιεί. Μπορούν να απενεργοποιήσουν αυτό το cookie στο λογισμικό και την περιήγησή τους. Η εγκατάσταση λογισμικού για την περιήγηση παρέχει πληροφορίες για την παρουσία cookies και την απόρριψή τους με τρόπο που περιγράφεται στην παρακάτω διεύθυνση: “http://www.cnil.fr/index.php?id=160”. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής ή τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων που κοινοποιούνται από τη διαστρέβλωση των cookies υπό τις συνθήκες που αναφέρονται ανωτέρω.

 7 – Προσωπικά δεδομένα:
Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις φόρμες είναι καταχωρημένες από την Eutelsat S.A.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται για το σκοπό της επεξεργασίας πληροφοριακών συστημάτων και προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες.
Ο αποδέκτης των δεδομένων είναι το τμήμα μάρκετινγκ Tooway της Eutelsat S.A.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να κοινοποιηθούν σε μέλη του ομίλου EUTELSAT και τους εμπορικούς συνεργάτες της Eutelsat S.A.
Σύμφωνα με το νόμο “Η τεχνολογία της πληροφορίας και ελευθερίες”  από τις 6 Ιανουαρίου 1978 όπως τροποποιήθηκε από το νόμο της 6ης Αυγούστου 2004, απολαμβάνετε από το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των πληροφοριών που σας αφορούν και τον τρόπο που λειτουργείτε απευθυνόμενοι στην Eutelsat S.A.- Département Marketing Tooway, 70 rue Balard, 75015 Paris, France.
Τα δεδομένα τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από τις αιτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ως σκοπό τη δήλωση της Εθνικής Επιτροπής της Τεχνολογίας Πληροφοριών και ελευθεριών (CNIL http://www.cnil.fr/) που καταχωρήθηκε με τον αριθμό 2013012501.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας Tooway.gr δεσμεύονται να τηρούν το νόμο που σχετίζεται με την Τεχνολογία Πληροφοριών, τα αρχεία, τις ελευθερίες, η παραβίαση των οποίων συνιστά παράπτωμα και μπορεί να επιφέρει ποινικές κυρώσεις
Δεν επιτρέπεται η χρήση προσωπικών πληροφοριών στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση, κάθε συλλογής, κάθε χρήσης έμμεσης και γενικά κάθε πράξης ευαίσθητης για την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή της φήμης ατόμων.

8 – Ολοκληρωσιμότητα:
Ο χρήστης ενημερώνεται ότι πρέπει να ανατρέχει τακτικά στους γενικούς όρους για να γνωρίζει τις τροποποιήσεις στις οποίες ενδέχεται να έχει προβεί η EUTELSAT S.A. Έκδοση με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 2013

από Eutelsat

TOOWAY high speed internet