ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

απόδοση

1. Σκοπός της παρούσας Δήλωσης

Η παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου (“Δήλωση”) περιγράφει πως η EUTELSAT S.A, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως υπεύθυνος επεξεργασίας (“Υπεύθυνος Επεξεργασίας”), συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφεται λεπτομερώς κατωτέρω. “Προσωπικά Δεδομένα” σημαίνει οποιαδήποτε άμεσα ή έμμεσα αναγνωρίσιμη ατομική πληροφορία που αφορά εσάς, η οποία συλλέγεται ή άλλως λαμβάνεται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα με τρόπο δίκαιο, νόμιμο και σύμφωνα με όλη την κείμενη νομοθεσία.

2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να συλλέγει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά σε: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα σχετίζονται με τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3 κατωτέρω. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα συλλέγει ευαίσθητα δεδομένα που σας αφορούν. “Ευαίσθητα Δεδομένα” σημαίνουν τα προσωπικά δεδομένα που είτε άμεσα είτε έμμεσα αφορούν σε φυλετική ή εθνική προέλευση, θρησκευτικά, φιλοσοφικά ή άλλα φρονήματα, πολιτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε κόμματα, συνδικαλιστικά όργανα, συλλόγους και οργανώσεις θρησκευτικού, φιλοσοφικού, πολιτικού ή συνδικαλιστικού χαρακτήρα, όπως και προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία και σεξουαλική ζωή.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα συλλέγει τα Προσωπικά σας Δεδομένα απ’ ευθείας από εσάς, όταν θα επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Tooway και θα αιτήστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να λάβετε πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Tooway. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί επίσης να λάβει δεδομένα από τρίτα μέρη, εφόσον έχετε συναινέσει στο παρελθόν στην κοινοποίηση ή διαβίβαση των δεδομένων σας από τα τρίτα αυτά μέρη. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα σας ενημερώσει κατά την στιγμή υποβολής των δεδομένων σας στην βάση δεδομένων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, και θα σας δοθεί το δικαίωμα να φέρετε αντιρρήσεις, εφόσον το επιθυμείτε. Η παροχή των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή αυτών των δεδομένων ή η άρνηση της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας θα έχει ως αποτέλεσμα ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να μην μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας παράσχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Tooway.

3. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποκλειστικά ώστε (α) να απαντήσει στο αίτημα σας για πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Tooway, ή (β) να συμβληθεί μαζί σας για την παροχή των υπηρεσιών της Tooway, εάν το αιτηθείτε ή (γ) να συμμορφωθεί με υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και κανονισμούς και να εγείρει ή να υπερασπιστεί δικαστική αξίωση που αφορά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Εάν δεν αιτηθήκατε πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Tooway, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς του (α) ανωτέρω μόνο με την ρητή συναίνεση σας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα συμπεριλάβει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε μία βάση δεδομένων μόνο για τον χρόνο που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα Προσωπικά Δεδομένα ή που απαιτείται από τον νόμο, αλλά δεν θα κάνει χρήση αυτής της βάσης δεδομένων για  προωθητικούς σκοπούς χωρίς την συναίνεση σας.

4. Διαβίβαση και Διεθνής Ροή Προσωπικών Δεδομένων

Εντός του οργανισμού του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, θα δίδεται πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα (μόνο εφόσον προτίθεστε να συμβληθείτε για την παροχή των υπηρεσιών της Tooway) στους εξουσιοδοτημένους διανομείς του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, τον/τους εκτελών (-ούντες) την επεξεργασία δεδομένων, όπως αυτός έχει/αυτοί έχουν οριστεί, και σε αυτά τα πρόσωπα που χρειάζονται τέτοια πρόσβαση για τους σκοπούς που έχουν απαριθμηθεί ανωτέρω. Αυτά τα πρόσωπα ή οι οντότητες μπορεί να βρίσκονται στην Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Σουηδία, Ισπανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Αυστρία, Βουλγαρία και Κροατία, και ως εκ τούτου τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν σε οντότητες που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε διαβίβαση σε οντότητες που έχουν την βάση τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνεται μόνο σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πρότυπες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε υπεύθυνους επεξεργασίας που έχουν την βάση τους σε τρίτες χώρες (τις λεγόμενες διαβιβάσεις από υπεύθυνο επεξεργασίας σε υπεύθυνο επεξεργασίας), ή, όπως κατά περίπτωση ισχύει, με βάση πρότυπων συμβατικών ρητρών για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε επεξεργαστές που έχουν την βάση τους σε τρίτες χώρες (τις λεγόμενες διαβιβάσεις από υπεύθυνο επεξεργασίας σε εκτελούντα την επεξεργασία). Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν θα κυκλοφορήσουν ευρέως σε καμία περίπτωση.

Συγκεκριμένα, θέλουμε να επισημάνουμε πως τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν στους εξουσιοδοτημένους διανομείς του Υπεύθυνου Επεξεργασίας μόνο εάν προτίθεστε να συμβληθείτε για την παροχή των υπηρεσιών της Tooway.

Αναφορικά με αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα, ο κάθε διανομέας θα λογίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς της συμβάσεων, και η σχετική επεξεργασία δεδομένων θα υπόκειται στην νομοθεσία προστασίας δεδομένων που δεσμεύει τον διανομέα, όπως και στην δήλωση ιδιωτικού απορρήτου την οποία θα σας κοινοποιήσει ο διανομέας.

5. Προστασία Δεδομένων και Όροι Επεξεργασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια να τηρηθούν όλα τα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά τυχαίας ή αθέμιτης καταστροφής, τυχαίας απώλειας, μετατροπής, μη-εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, χρήσης ή πρόσβασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα Προσωπικά Δεδομένα επεξεργάζονται ηλεκτρονικά αλλά και μη-ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις συμβατές με τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας μεθόδους και τις διαδικασίες.

6. Διατήρηση και Ακρίβεια των συλλεχθέντων Προσωπικών Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για χρόνο που δεν είναι απαραίτητος για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση ή που απαιτείται από τον νόμο. Εάν πρέπει να γίνουν αλλαγές στα Προσωπικά σας Δεδομένα, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε άμεσα. Εάν μας ενημερώσετε για αλλαγές, ή ένα με άλλον τρόπο λάβουμε γνώση οποιασδήποτε ανακρίβειας στα Προσωπικά Δεδομένα, θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις το συντομότερο δυνατόν.

7. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η EUTELSAT S.A., Τμήμα Μάρκετιγκ Tooway, 70, Rue Balard, 75015 Παρίσι, Γαλλία.

 

Η βάση δεδομένων που θα περιέχει τα δεδομένα σας θα διατηρείτε και θα διαχειρίζεται από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία Δεδομένων που θα ορίσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση.

8. Πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα και Άλλα Δικαιώματα Ιδιωτικού Απορρήτου

Θα διατηρείτε πάντα τα κάτωθι δικαιώματα:

(α)        Να πληροφορείσθε εάν τα Προσωπικά σας Δεδομένα υπάρχουν, και να λάβετε αυτά τα δεδομένα σε κατανοητή μορφή.

(β)        Να: (1) ενημερώσετε, διορθώσετε ή, όταν απαιτείται, ενσωματώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, (2) διαγράψετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που έχουν παρανόμως επεξεργασθεί, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή μετέπειτα επεξεργασθεί, (3) λάβετε πιστοποίηση για την διεργασία των υπό (1) και (2) δικαιωμάτων, όπως και για το περιεχόμενο τους, για τις οντότητες προς τις οποίες τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν ή διαβιβάσθηκαν, εκτός και εάν αυτή η διαδικασία αποδειχθεί αδύνατη ή απαιτεί εμφανώς δυσανάλογη προσπάθεια σε σύγκριση με το δικαίωμα το οποίο καλείται να προστατεύσει.

(γ)        Να εγείρετε αντιρρήσεις, εν όλω ή εν μέρει: (1) για βάσιμους λόγους που αφορούν την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, (2) για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν η επεξεργασία αυτή γίνεται για τους σκοπούς αποστολής διαφημιστικών στοιχείων ή για άμεσες πωλήσεις ή άλλως για την πραγματοποίηση προωθητικών ή εμπορικών ερευνητικών επικοινωνιών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με την παρούσα Δήλωση, ή εάν θέλετε να εφαρμόσετε τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: EUTELSAT S.A., Τμήμα Μάρκετιγκ Tooway, 70, Rue Balard, 75015 Παρίσι, Γαλλία.